Tin tức xã hội

Vai trò của tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới

[ Cập nhật vào ngày (19-07-2023) ]
Vai trò của tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới
Vào đầu năm 2020, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đã đề ra kế hoạch triển khai công tác truyền thông và giáo dục về dân số, tập trung vào việc thông báo về quy mô, cấu trúc, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ cơ bản với phát triển kinh

Công tác truyền thông và cung cấp thông tin, số liệu, nội dung, phương pháp và quy trình liên quan đến dân số trong quá trình phát triển đã được đưa tới các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về lợi ích của việc tích hợp dân số trong phát triển, về tầm quan trọng của yếu tố dân số đối với phát triển và về hiệu quả của các chính sách, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khi tích hợp các yếu tố dân số.

Nghị quyết số 21-NQ/TW đã đề ra một giải pháp quan trọng và then chốt là đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm định hướng và đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.

Để đáp ứng yêu cầu của công tác dân số trong tình hình mới, việc đổi mới công tác truyền thông và vận động về dân số là một yêu cầu cần thiết. Điều này bao gồm việc thay đổi nội dung và phương pháp truyền thông và vận động về dân số và phát triển. Cần duy trì và mở rộng các mô hình truyền thông hiệu quả, xây dựng các mô hình truyền thông về dân số và phát triển phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục thúc đẩy hoạt động truyền thông cho thanh thiếu niên, người trẻ, người chưa kết hôn và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, cũng như các nhóm dân số đặc thù.

Cần tuyên truyền về sự cần thiết của việc cung cấp đầy đủ các phương tiện tránh thai. Tiếp tục thông báo về sự thuận tiện khi mua và sử dụng các phương tiện tránh thai thông qua việc tiếp thị xã hội, xã hội hóa việc cung cấp các phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ gia đình kế hoạch hoá và sức khỏe sinh sản.

Trong công tác tuyên truyền, vẫn tiếp tục triển khai chiến dịch "Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con", tuy nhiên, cần điều chỉnh theo từng địa phương và đối tượng. Đối với vùng có mức sinh cao, cần khuyến khích sinh ít con; đối với nơi mức sinh thấp, cần khuyến khích sinh đủ 2 con; và đối với những nơi đã đạt mức sinh ổn định, cần duy trì thành tựu đã đạt được. Nội dung tuyên truyền cần đóng góp vào việc nâng cao nhận thức và thực hiện sự bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Cần đổi mới toàn diện nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản, hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số và sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống cho thế hệ trẻ.

 

Thu Uyên